Statut

STATUT

Towarzystwa

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Poznaniu

(tekst jednolity z dnia 29.08.2011)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu, zwane dalej UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i ogółu społeczności.

§ 2

 1. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie podejmuje działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 2. Siedzibą władz jest miasto Poznań.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

§ 3

 1. UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację zadań osobom fizycznym i innym podmiotom, a także korzystać z pomocy wolontariuszy.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć biura, powoływać oddziały, filie, spółki, fundacje i inne podmioty służące realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania Stowarzyszenia.

§ 4

UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

§ 5

UTW może powołać Radę Programową, której zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem UTW jest działanie na rzecz:

 1. Stymulowania rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.
 2. Aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych.
 3. Upowszechniania profilaktyki gerontologicznej, ochrony i promocji zdrowia.
 4. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 7. Turystyki i krajoznawstwa.
 8. Promocji i organizacji wolontariatu.
 9. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 11. Pomocy Polakom i Polkom za granicą.

§ 7

 1. Cele określone w § 6 UTW realizuje poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
 2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
  1. Organizowanie wykładów wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki.
  2. Organizowanie kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW.
  3. Udział w badaniach naukowych promujących ochronę zdrowia oraz profilaktykę zdrowotną.
  4. Udział w projektach wzbogacających ofertę działalności w tym również festynów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw.
  5. Udział w wojewódzkich i krajowych imprezach artystycznych i sportowych;
  6. Promowanie osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
  7. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej (pozamaterialnej).
  8. Współpraca z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu, oraz wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych,
  9. Wydawanie materiałów informacyjnych o działalności UTW.
  10. 3. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
 1. Organizowanie sekcji zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW,
 2. Organizowanie lektoratów języków obcych,
 3. Rozwijanie i organizowanie turystyki i czynnego wypoczynku dla osób w wieku emerytalnym,
 4. Organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie UTW dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel R.P. w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym mogą być osoby w wieku przedemerytalnym (np. renciści, inwalidzi itp.).
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:

a) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7;

b) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np. użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych, lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów.

§ 12

Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do władz UTW.
 2. Korzystania z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

§ 13

Członkowie są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW.
 2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW.
 3. Regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 14

1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone na piśmie;
 2. skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku;
 3. wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego;
 4. wskutek śmierci członka;
 5. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako dodatkową karę – utratę praw publicznych;

2. Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z UTW;
 2. zaprzestanie działalności wspierającej;
 3. utratę osobowości prawnej (w przypadku członkostwa wspierającego).

Rozdział IV

WŁADZE UTW

§ 15

 1. Władzami UTW są:
  1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna;
  4. Sąd Koleżeński;
 2. Kadencja władz UTW trwa 3 lata.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów jest najwyższą władzą UTW.
 2. W wypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie 800 członków, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów. Delegaci wybierani są spośród członków Stowarzyszenia w liczbie 1 delegat na 15 członków uczestniczących w sekcjach, kołach zainteresowań i wykładach plenarnych. Kadencja Delegata trwa 1 rok.
 3. Walne Zebranie Członków lub Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności UTW.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Uchwalanie planów rocznych i budżetu.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński.
 5. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalanie zmian statutu.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW.
 8. Ustalanie wysokości rocznych składek dla członków zwyczajnych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW.
 10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków lub Delegatów.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków lub Delegatów wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków minimum na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów zwołuje Zarząd:
  1. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych UTW.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Delegatów w terminie 2-ch miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 20

W Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów udział biorą:

 1. Z głosem decydującym – wszyscy członkowie UTW.
 2. Z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz UTW oraz osoby zaproszone.

§ 21

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków lub Delegatów plus1.
 2. Walne Zebranie Członków lub Delegatów w drugim terminie tj. 15 min. później może odbywać się bez względu na liczbę obecnych.
 3. Do uchwalenia Zmian w statucie oraz rozwiązania UTW wymagana jest zgoda 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków lub Delegatów.

§ 22

 1. Zarząd składa się maksymalnie z 20 osób.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
 3. W pierwszej kolejności na miejsce ustępujących członków Zarządu wchodzą te osoby, które otrzymały w wyborach głosy w ilości, która nie uprawnia do wejścia do Zarządu.
 4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków lub Delegatów.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków lub Delegatów.
 6. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązania sekcji zainteresowań oraz nadzorowanie ich działalności.
 7. Współpraca z Radą Programową.
 8. Powoływanie Biura UTW oddziałów filii, spółek, fundacji i innych podmiotów służących realizacji celów statutowych oraz ustalanie zakresu ich działalności.
 9. Opracowywanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych.
 10. Reprezentowanie UTW na zewnątrz.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

§ 25

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą: prezes,

2-ch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik oraz 2-ch członków.

§ 26

 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
 2. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 2 razy w miesiącu.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 27

Organizację i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli UTW.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Postanowienia §22 ust. 2 i 3 stosuje się również do Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej UTW.
 2. Przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.
 3. Kontrola opłacania składek członkowskich.
 4. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 30

 1. Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się co najmniej 2 razy do roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji plus 1.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybierany spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Postanowienie § 22 ust. 2 i 3 stosuje się również do Sądu Koleżeńskiego.

§ 32

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków oraz władz UTW dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz UTW oraz sporów powstałych na tle działalności UTW.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. zawieszenie w prawach członka UTW na okres do jednego roku;
  3. wykluczenie z UTW.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 4. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością UTW.
 5. Postanowienia §22 pkt. 2 i 3 stosuje się również do Sądu Koleżeńskiego.
 

Rozdział V

MAJĄTEK UTW

§ 34

 1. Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Majątek powstaje z:
  1. wpisowego i składek członkowskich;
  2. dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej;
  3. dotacji, subwencji i zapisów;
  4. zapisów darowizn i spadków oraz ofiarności publicznej;
  5. funduszy pochodzących z wpłat 1% podatku przekazywanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem pożyczek ani zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35

 1. Gospodarkę finansową UTW prowadzi wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 15.000,00 EURO również w drodze więcej niż jednej operacji, w związku z czym Stowarzyszenie nie jest instytucją obowiązaną do stosowania Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. z dnia 16 listopada 2000r.

§ 36

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego. 

§ 37

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 38

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, środy 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polska
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929

          PKO BP              93 1020 4027 0000 1802 0386 4105  

My na mapie