Sekcje popularno-naukowe

JĘZYK   ANGIELSKI    Lektor  -   Katarzyna  Góralczyk-Werbińska

Ogólny Program  Zajęć na rok  akademicki  2018 / 2019 

Poziom  średnio-zaawansowany -  szósty rok nauki,  Grupa  GS – 6

Podręcznik  -  NEW  ENGLISH  FILE  Pre-intermediate 

 

GRAMATYKA

1. Czas Present  Perfect  +   przyimki  since /  for  dla wyrażenia  czasu  trwania  czynności  w przeszłości  oraz sytuacje użycia czasu Past Simple  zamiast  Present Perfect.

2. Konstrukcja used to / didn’t use to + czasownik  dla wyrażenia  nawyków / przyzwyczajeń w przeszłości.

3. Strona bierna Passive  Voice  dla czasów Present  Simple  i Past Simple.

4. Zaimki z przedrostkami some-,  any,  no-  np.,   something, anything, nothing.

5. Zaimki liczebne np. few,  a lot,  much / many  oraz przysłówki  np.  too,  enough / not  enough  w kontekście stylu życia  i  stosowania odpowiedniej diety w stosunku do wieku.

6. Czasowniki frazowe  Phrasal  Verbs  i porządek frazy w zdaniu, np.  Turn on the TV / Turn the TV on.  

7. Struktury So  am / do I,  Neither  am / do I    do wyrażenia zgodności opinii z rozmówcą.

 

SŁOWNICTWO

1. Słownictwo obrazujące strach np. frightened,  panic  i fobie  np.  afraid of flying.

2. Frazy dostarczające informacje biograficzne  np.   be  born,  get  married.

3. Przedmioty szkolne  np.  history,  geography  oraz frazy związane z przestrzeganiem zasad  w szkole np. break  rules,  wear a uniform.

4. Wynalazki i związane z nimi czasowniki  np.  invent,  discover,  design.

5. Przymiotniki z przyrostkiem –ing kreujące odczucia np. relaxing weekend  oraz –Ed, które odnoszą się do odczuć  np.  a bored person.

6. Zdrowie i styl życia  - dieta, aktywność fizyczna, życie towarzyskie.

7. Słowa i frazy stosowane do wyrażenia podobieństw np.  be similar to..,   look like,  both.

 

FUNKCJE JĘZYKOWE  I  UMIEJĘTNOŚCI

1. Rozmawianie o życiu, pracy i rodzinie, stosując  czas Present  Perfect.

2. Wspominanie szkolnych czasów z wykorzystaniem konstrukcji used to / didn’t use to.

3. Zasięganie informacji o wycieczce oraz kupowanie biletów.

4. Opisanie znanego miejsca w Poznaniu z uwzględnieniem  zasad  gramatyki  ( użycie strony biernej), ortografii  i  interpunkcji.

5. Rozmawianie o swoich upodobaniach i porównywanie ich z rozmówcą: So do I,  I don’t,  Neither am I 

6. Wykonywanie rozmów telefonicznych, stosując przydatne zwroty np.  Can  I  speak to..?,  I’ll put  you  through.

7. Napisanie artykułu w formie opinii o dobrych i złych stronach weekendu, stosując odpowiednie formy językowe.

        

 

              

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto Raiffeisen Polbank
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie