Sekcje popularno-naukowe

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ na rok akademicki 2018/19

Język angielski

 

Poziom podstawowy

 

KP2

Lektor Joanna Kicińska

Książka Beata Pawlikowska „Blondynka na językach- język angielski (brytyjski)”

Semestr I

 

                           Zakres materiału

Umiejętności nabywane podczas zajęć

1

Revision

Utrwalenie wiadomości dotyczących  sposobów przedstawiania się, liczebników, zadawania pytań i opisywania przedmiotów znajdujących się w klasie, mówienie o członkach rodziny, literowanie wyrazów

Ćwiczenia z konwersacji językowej

2

Countries and nationalities

Ćwiczenie umiejętności określania narodowości

Ćwiczenia z konwersacji językowej

3

Things that people carry

Opisywanie przedmiotów znajdujących się w torebce i najbliższym otoczeniu. Ćwiczenia z konwersacji językowej

4

Working with a text

food

Dialogi w sklepie i restauracji. Praca z tekstem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

5

Revision

Present Simple

 

Zastosowanie czasu Present Simple.Ćwiczenia z konwersacji językowej

6

Parts of a computer

Free time activites

Writing about my live style

Nazywanie części komputera

Określanie sposobów spędzania wolnego czasu

Ćwiczenie pisemnej formy wypowiedzi –moje życie

Ćwiczenia z konwersacji językowej

7

Live styles- where do you live and work?

Present Simple- wh-questions

Questions about everyday live

Working with a text

Opowiadanie o swoim miejscu zamieszkania i pracy

Zadawanie pytań szczegółowych dotyczących codziennego życia

Praca z tekstem

Ćwiczenia z konwersacji językowej

 

Parts of a body

Have/ has got- questions

Describing common illnesses

Listening and speaking

Nazywanie części ciała

Zastosowanie czasownika mieć w pytaniach

Opisywanie symptomów chorobowych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

9

Can/can’t - exercises

Zastosowanie w zdaniach czaownika can

Ćwiczenia z konwersacji językowej

10

Talking about plans

Going to

Will

Ambitions

Ćwiczenie rozumienia ze słuchu

Ćwiczenia z komunikacji językowej dotyczące różnych sposobów mówienia o przyszłości

Ćwiczenia z konwersacji językowej

11

Past Simple

Zapoznanie z budową i zastosowaniem czasu Past Simple

Ćwiczenia z konwersacji językowej

12

Emergency services

Ćwiczenie umiejętności proszenia o udzielenie pomocy

Ćwiczenia z konwersacji językowej

13

Revision Test

Sprawdzenie nabytych umiejętności

Ćwiczenia z konwersacji językowej

14

At the airport

Checking in

Utrwalanie słownictwa związanego z podróżami

Ćwiczenia z komunikacji językowej

 

Semestr II

15.

Present Continuous and Present Simple

Ćwiczenie umiejętności zastosowania czasów teraźniejszych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

16

Writing short messages

Ćwiczenie umiejętności pisania krótkich wiadomości tekstowych. Ćwiczenia z konwersacji językowej

17

Housework

Nazywanie prac domowych. Stosowanie przysłówków częstotliwości

Ćwiczenia z konwersacji językowej

18

Adjectives

Describing things

Opisywanie rzeczy za pomocą przymiotników

Ćwiczenia z konwersacji językowej

19

Have to/ must-exercises

Mówienie o czynnościach , które muszą być wykonane

Ćwiczenia z konwersacji językowej

20

On the phone

Ćwiczenie umiejętności rozmowy przez telefon

Ćwiczenia z konwersacji językowej

21

Travelling

Geographical features

Ćwiczenia w zastosowaniu nazw geograficznych przy opisie podróży i miejsc. Ćwiczenia z konwersacji językowej

22

Modal verbs

Zastosowanie czasowników modalnych

Ćwiczenia z konwersacji językowej

23

Animals

Adjectives

Stosowanie porównań, stopniowanie przymiotników

Ćwiczenia z konwersacji językowej

24

Listening exercises- song

Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu- piosenka

Ćwiczenia z konwersacji językowej

25

Making polite requests and offers

Ćwiczenie umiejętności uprzejmego sposobu wyrażania próśb i ofert

Ćwiczenia z konwersacji językowej

26

Asking to borrow things

Lend and borrow

Zastosowanie czasowników związanych z pożyczaniem rzeczy

Ćwiczenia z konwersacji językowej

27

Final test

Utrwalenie i sprawdzenie nabytych umiejętności

Ćwiczenia z konwersacji językowej

 

*) godzina lekcyjna =90 min

Adres: ul. Ratajczaka 37, 61-816 Poznań
Telefon/fax: 061 851-00-36
E mail: utw.poznan@vp.pl
Godziny pracy Biura: poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 - 14.00


Konto BNP Paribas Bank Polski
                                      46 1750 0012 0000 0000 3416 0929
******************************************

Konto: PKO BP S.A. o/Poznań
                                      93 1020 4027 0000 1802 0386 4105

My na mapie